java代码-初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!

作者:用户 来源:互联网 浏览:438 次 时间:2016-10-04 15:41:23

java代码

java代码-初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦! - 摘要: 初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!<script>vartemp_num=null;varnow_num=null;varthe_top=159;//表单的最高,最低varthe_b

问题描述

初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!
<script>
var temp_num = null;
var now_num = null;

var the_top = 159; //表单的最高,最低
var the_bottom = 178 

var no_can_do = false;

function Show_menu(u_num,d_num)
{
  event.srcElement.className = "out2";

  if(no_can_do)
  {
    return;
  }  

  now_num = d_num;

  if(temp_num)  
  {
    if(document.getElementById("menu_"+temp_num).doing)
    {
      clearInterval(document.getElementById("menu_"+temp_num).doing);
    }
  }
  else
  {
    temp_num = u_num;
  }

  document.getElementById("menu_"+temp_num).doing = setInterval("set_menu()",10);

}

function set_menu()
{
  no_can_do = true;

  document.getElementById("form_"+temp_num).style.display = "none";

  var if_move = document.getElementById("div_"+temp_num).style.pixelHeight - 6;


  if(if_move>1)
  {
    document.getElementById("div_"+temp_num).style.pixelHeight = if_move;
  }
  else
  {
    document.getElementById("div_"+temp_num).style.pixelHeight = 1;

    var if_stop = document.getElementById("menu_"+temp_num).style.pixelTop - 1;

    if(if_stop>the_top)
    {
      document.getElementById("menu_"+temp_num).style.pixelTop = if_stop;
      document.getElementById("menu_"+now_num).style.pixelTop += 1;
    }
    else
    {
      document.getElementById("menu_"+temp_num).style.pixelTop = the_top;
      document.getElementById("menu_"+now_num).style.pixelTop = the_bottom;

      var if_end = document.getElementById("div_"+now_num).style.pixelHeight + 6;

      if(if_end < 182)
      {
        document.getElementById("div_"+now_num).style.pixelHeight = if_end
      }
      else
      {
        document.getElementById("div_"+now_num).style.pixelHeight = 182;

        clearInterval(document.getElementById("menu_"+temp_num).doing);

        document.getElementById("menu_"+temp_num).doing = false;

        document.getElementById("form_"+now_num).style.display = "block";

        temp_num = null;

        no_can_do = false;
      }

    }

  }

}

function returnIT()
{
  event.srcElement.className = "out";
}
</script>
<script LANGUAGE="javascript">
<!--
function checkspace(checkstr) {
 var str = '';
 for(i = 0; i < checkstr.length; i++) {
  str = str + ' ';
 }
 return (str == checkstr);
}

解决方案

看起来像是个动画效果
里面有定时触发来改变Form/div/menu等内容的CSS属性

【云栖快讯】云栖专辑 | 阿里开发者们的第20个感悟:好的工程师为人写代码,而不仅是为编译器  详情请点击
云栖社区(yq.aliyun.com)为您免费提供java代码-初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!相关信息,包括 java代码 的信息 ,所有java代码-初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!版权归作者所有,本社区不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:yqgroup@service.aliyun.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 该页面h5页面的地址是:https://m.aliyun.com/yunqi/wenzhang/show_81209,您可以点击java代码-初学者,这段奇怪的代码啥意思啊,谢谢啦!-手机站访问。
弹性可伸缩的计算服务,助您降低 IT 成本,提升运维效率

40+云计算产品,6个月免费体验

现在注册,免费体验40+云产品,及域名优惠!

云服务器9.9元/月,大学必备

热点导航