json在前台已经获取到数据,就是遍历json的时候,不生成页面元素

作者:用户 来源:互联网 浏览:466 次 时间:2016-03-30 13:40:24

json

json在前台已经获取到数据,就是遍历json的时候,不生成页面元素 - 摘要: json在前台已经获取到数据,就是遍历json的时候,不生成页面元素$.ajax({type:"POST",url:"${ctx}/admin/querysystem/zhuanjia/choiceZ

问题描述

json在前台已经获取到数据,就是遍历json的时候,不生成页面元素

$.ajax({
type: "POST",
url: "${ctx}/admin/querysystem/zhuanjia/choiceZj.action",
data:"id=" + id,
async:false,
success:function(data){
alert(data);

    var res = JSON.parse(data);//返回值
       if(res.length!=0)
       {
        for(var i=0;i<res.length;i++){//遍历
        index = i+1;
        var objTable = $("#selectedZjAll");

         $("#selectedZjAll").append('<div id="selectedZj">'
         + '<tr><td><span id="zj'+ i +'" ></td>'
         + '<td><span id="jibie'+ i +'" ></td>' 
         + '<td><span id="zhuanye'+ i +'" ></td>'  
         + '<td><span id="danwei'+ i +'" ></td>'  
         + '<td><span id="nianling'+ i +'" ></td>'
         + '<td><span id="lianxifangshi'+ i +'" ></td>' 
         + '<td> <input type="radio" value="zz'+res.sid+'" name="zz" /></td>'
         + '<td> <input type="checkbox" value="fzz'+res.sid+'" name="fzz" /></td>' 
         + '</tr></div>');
         $("#zj"+i).html(res.zhujiaName);
         }
        }
         }
    });

解决方案

先看json是否parse正确,然后就是你创建的页面元素是否正确,能显示

解决方案二:

可以直接在浏览器console中执行以下你的js,看是否正确

【云栖快讯】阿里云栖开发者沙龙(Java技术专场)火热来袭!快来报名参与吧!  详情请点击
双十二
弹性可伸缩的计算服务,助您降低 IT 成本,提升运维效率

40+云计算产品,6个月免费体验

现在注册,免费体验40+云产品,及域名优惠!

云服务器9.9元/月,大学必备

热点导航