printf-hdu 1236一直re,跪求解释

作者:用户 来源:互联网 浏览:424 次 时间:2016-09-05 15:37:57

算法structprintfnamespacesizeof

printf-hdu 1236一直re,跪求解释 - 摘要: hdu1236一直re,跪求解释一直re,求大神解释题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1236#include<stdio.h>#i

问题描述

hdu 1236一直re,跪求解释

一直re,求大神解释 题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1236

 #include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct student
{
  char kaohao[25];
  int score;
};
bool cmp(student x,student y)
{
  if(x.score!=y.score)return x.score>y.score;
  else return strcmp(x.kaohao,y.kaohao)<=0;
}
int main()
{
  int renshu,tishu,fenxian,ji;
  student a[1005];
  while(scanf("%d",&renshu) && renshu)
  {
    ji = 0;
    memset(a,0,sizeof(a));
    int count,tifen[25];
    scanf("%d%d",&tishu,&fenxian);
    for(int i = 1;i<=tishu;i++)
    {
      scanf("%d",&tifen[i]);
    }
    for(int i = 1;i<=renshu;i++)
    {
      getchar();
      scanf("%s%d",a[i].kaohao,&count);
      for(int j = 1;j<=count;j++)
      {
        int temp;
        scanf("%d",&temp);
        a[i].score += tifen[temp];
      }
      if(a[i].score>=fenxian)
        ji++;
    }
    sort(a+1,a+renshu+1,cmp);
    printf("%dn",ji);
    for(int i = 1;;i++)
    {
      if(a[i].score<fenxian)
      {break;}
      else printf("%s %dn",a[i].kaohao,a[i].score);
    }
  }
}

解决方案

最后输出的时候,如果所有人都过线了,会造成数组越界的情况吧。
另外吐槽一下,这种中文拼音和英文单词掺杂的写法实在太丧病了

【云栖快讯】诚邀你用自己的技术能力来用心回答每一个问题,通过回答传承技术知识、经验、心得,问答专家期待你加入!  详情请点击
云栖社区(yq.aliyun.com)为您免费提供printf-hdu 1236一直re,跪求解释相关信息,包括 算法structprintfnamespace sizeof 的信息 ,所有printf-hdu 1236一直re,跪求解释相关内容均不代表云栖社区的意见! 该页面h5页面的地址是:https://m.aliyun.com/yunqi/wenzhang/show_30180,您可以点击printf-hdu 1236一直re,跪求解释-手机站访问。
弹性可伸缩的计算服务,助您降低 IT 成本,提升运维效率

40+云计算产品,6个月免费体验

现在注册,免费体验40+云产品,及域名优惠!

云服务器9.9元/月,大学必备

热点导航