Vue的组件

 1. 云栖社区>
 2. 博客>
 3. 正文

Vue的组件

slashboywang 2018-08-25 21:13:00 浏览757
展开阅读全文

1、组件的概念

组件(Component)是 Vue.js 最强大的功能之一。组件可以扩展 HTML 元素,封装可重用的代码。组件系统让我们可以用独立可复用的小组件来构建大型应用,几乎任意类型的应用的界面都可以抽象为一个组件树

2、全局组件的注册(所有实例都能用)

注册一个全局组件语法格式如下:

 • Vue.component(tagName, options)
  tagName 为组件名,options 为配置选项。
 • 注册后,我们可以使用以下方式来调用组件:
  <tagName></tagName>
<div id="app">
  app<runoob></runoob>
</div>
<div id="app1">
  app1<runoob></runoob>
</div>
<script>
  // 注册全局组件runoob
  Vue.component('runoob', {
    template: '<h1>自定义全局组件!</h1>'
  });
  // 创建Vue根实例
  new Vue({
    el: '#app'
  });
  new Vue({
    el:'#app1'
  })
</script>

3、局部组件的注册

 • 我们也可以在实例选项中注册局部组件,这样组件只能在这个实例中使用
<div id="app">
  app<runoob></runoob>
</div>
<div id="app1">
  app1<runoob></runoob>
</div>
<script>
  let Child = {
    template: '<h1>自定义组件!</h1>'
  };
  // 创建Vue根实例
  new Vue({
    el: '#app',
    components: {
      // <runoob> 将只在父模板可用
      'runoob': Child
    }
  });
  new Vue({
    el:'app1'
  })
</script>

4、父子组件通信(props)

 • prop 是父组件用来传递数据的一个自定义属性。
  父组件的数据需要通过 props 把数据传给子组件,子组件需要显式地用 props 选项声明 "prop":
 • 注意: prop 是单向绑定的:当父组件的属性变化时,将传导给子组件,但是不会反过来。
<div id="app">
  <parent></parent>
</div>
<script>
  let child = {
    template: `<div><p>这是个子组件{{name}}</p></div>`,
    // 声明 props
    props: ["name"]
  };
  let parent = {
    //模板
    template: `<div>
          <h1>这是个父组件</h1>
          <child :name="username"></child>
          </div>`,
    //注册一个子组件
    components: {
      child: child
    },
    data() {
      return {
        username: "peiqi"
      }
    }
  };
  //创建Vue根实例
  const app = new Vue({
    el: "#app",
    //注册一个局部组件parent
    components: {
      parent: parent
    }
  })
</script>
 • 动态 Props
  类似于用 v-bind 绑定 HTML 特性到一个表达式,也可以用 v-bind 动态绑定 props 的值到父组件的数据中。每当父组件的数据变化时,该变化也会传导给子组件:
<div id="app">
  <div>
   <input v-model="parentMsg">
   <br>
   <child v-bind:message="parentMsg"></child>
  </div>
</div>
 
<script>
// 注册
Vue.component('child', {
 // 声明 props
 props: ['message'],
 // 同样也可以在 vm 实例中像 "this.message" 这样使用
 template: '<span>{{ message }}</span>'
})
// 创建根实例
new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  parentMsg: '父组件内容'
 }
})
</script>
 • 以下实例中将 v-bind 指令将 todo 传到每一个重复的组件中:
<div id="app">
  <ol>
  <todo-item v-for="item in sites" v-bind:todo="item"></todo-item>
   </ol>
</div>
 
<script>
Vue.component('todo-item', {
 props: ['todo'],
 template: '<li>{{ todo.text }}</li>'
})
new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  sites: [
   { text: 'Runoob' },
   { text: 'Google' },
   { text: 'Taobao' }
  ]
 }
})
</script>

5、子父组件通信

 • 上面我们说过,props 是单向绑定的:当父组件的属性变化时,将传导给子组件,但是不会反过来。
 • 那么想一下子父通信怎么实现呢?
  机智如你发现:给子组件绑定事件,通过$emit将事件提交(可以携带参数),在父组件中绑定对应事件的处理函数就可以实现子父组件的通信了。
<div id="app">
  <parent></parent>
</div>
<script>
  // 子组件 提交一个事件 可以携带值
  let child = {
    template: `<div>
            <p>这是个子组件</p>
            <button @click="on_click">点我显示你银行卡余额</button>
          </div>`,
    methods: {
      on_click: function () {
        //提交一个事件 可以携带值
        this.$emit("show_balance", this.balance)
      }
    },
    data() {
      return {
        balance: 998,
      }
    }
  };
  let parent = {
    template: `<div>
          <h1>这是个父组件</h1>
          <child @show_balance="my_func"></child>
           <span>{{p_balance}}</span>
          </div>`,
    //注册一个子组件
    components: {
      child: child
    },
    data() {
      return {
        username: "peiqi",
        p_balance: ""
      }
    },
    methods: {
      my_func: function (data) {
        this.p_balance = data
      }
    }
  };
  //创建Vue根实例
  const app = new Vue({
    //制定作用域
    el: "#app",
    //注册一个局部组件
    components: {
      parent: parent
    }
  })
</script>

6、非父子组件通信

 • 非父子组件的通信没有办法通过绑定事件来解决了,那就需要通过生成一个中间Vue实例来做父子组件通信的媒介,一个时间通过 Vue实例.emit()将事件提交到媒介实例,然后另一个组件通过 Vue实例.on()去处理传来的事件就可以完成两个互不相干的组件之间的通信了。
 • 只要思想不滑坡,方法总比问题多!!!
<div id="app">
  <alex></alex>
  <wenzhou></wenzhou>
</div>
<script>
  //生成一个中间Vue实例用于数据传递
  let Event = new Vue();
  let alex = {
    template: `<div>
          <p>Alex</p>
          //绑定事件
          <button @click="on_click">点我给文周降薪</button>
          </div>`,
    methods: {
      on_click: function () {
        //提交事件、传递参数
        Event.$emit("alex_said", this.money)
      }
    },
    //必须是这种return的数据形式
    data() {
      return {
        money: 10000,
      }
    }
  };
  let wenzhou = {
    template: `<div>
            <p>哪吒</p>
            {{wz_money}}
          </div>`,
    // 加载结束后执行的
    mounted() {
      let that = this;
      Event.$on("alex_said", function (data) {
        that.wz_money = data;
        console.log(this)
      })
    },
    data() {
      return {
        wz_money: "",
      }
    }
  };
  //创建Vue根实例
  const app = new Vue({
    //制定作用域
    el: "#app",
    //注册两个局部组件
    components: {
      alex: alex,
      wenzhou: wenzhou,
    }
  })
</script>

7、mixins重复代码封装,类似于django中的母板

<div id="app">
  <popup></popup>
  <tip></tip>
</div>

<script>
  let base = {
    methods: {
      on_show: function () {
        this.show = true
      },
      on_hide: function () {
        this.show = false
      }
    },
    data() {
      return {
        show: false
      }
    }
  };
  let popup = {
    template: `<div>
            <button @click="on_show">点我显示</button>
            <button @click="on_hide">点我隐藏</button>
            <p v-show="show">这是popup</p>
          </div>`,
    mixins: [base],
    data() {
      return {
        show: true
      }
    }
  };
  let tip = {
    template: `<div>
          <button v-on="{mouseenter: on_show, mouseleave: on_hide}">鼠标移入提示信息</button>
          <p v-show="show">这是一个提示信息</p>
        </div>`,
    mixins: [base]
  };
  const app = new Vue({
    el: "#app",
    components: {
      popup: popup,
      tip: tip,
    }
  })
</script>

8、slot插槽

<div id="app">
  <test>
    <div slot="title"> 这是一个标题</div>
    <div slot="footer">这是底部</div>
  </test>
</div>
<template id="panel-tpl">
  <div>
    <slot name="title">1</slot>
    <hr>
    <slot name="content">2</slot>
    <hr>
    <slot name="footer">3</slot>
  </div>
</template>
<script>
  let test = {
    template: "#panel-tpl"
  };
  const app = new Vue({
    el: "#app",
    components: {
      test: test
    }
  })
</script>

网友评论

登录后评论
0/500
评论
slashboywang
+ 关注