MongoDB安装教程

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

MongoDB安装教程

slashboywang 2018-10-17 09:44:00 浏览691
展开阅读全文

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。
黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1HB2Ul53zPJtcIvcceieSLQ 提取码:bdz8

首先分享给你一个MongoDB 3.4的msi安装包 点击这里可以下载哦(如果不能下载证明我还没搞定分享msi,自己下载一个吧)

img_e22a0ba9a717c9ad427c20b1226b9716.png
image
img_ed13446785aeb04aedbb4d427e31c844.png
image
img_b798cf646ea0f036056284becfc0ff35.png
image
img_647a0696082522c983271e8c4e01a272.png
image

安装完成之后,开始进入配置环节,首先我们要进入目录:

"C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin"

img_b547c7f772cd7e13d621d58cb0768943.png
image

将以上目录添加到环境变量中

OK!到了这里我们基本已经完成了部分操作了。我们来试一下成果吧!!!

打开cmd窗口进行操作

img_c0ba5eba341cc258ca8bb72421cdda00.png
image.png

cmd提示缺少一个C:\data\db文件夹

那我们来创建一个" C:\data\db"的目录吧

img_1db11bff41baeea77cda39284832a1bd.png
image.png

好了目录已经有了,再试一下

img_9bd641e3ef5287d61e84333b79c85b63.png
image.png

可以看到mongodbde默认端口号是27017

好了开启成功了

那么服务开启了,客户端怎么去连接呢,这时我们需要另一个cmd窗口开启mongo的客户端

img_6283958110c13d68aebacf9368f835d8.png
image.png

到此,我们成功的完成了,服务端的部署开启,还有客户端的链接,如果你还想继续往下学习的话,我给你一句金玉良言

千万别把这两个cmd窗口关了,不然你还得重新打开一次!!!!

网友评论

登录后评论
0/500
评论
slashboywang
+ 关注