node ,npm和nvm 版本的管理

 1. 云栖社区>
 2. 博客>
 3. 正文

node ,npm和nvm 版本的管理

阿逗 2017-05-17 10:40:00 浏览924
展开阅读全文

node 

npm :node 的包管理

nvm :node 的版本管理

node -v ---->查看node 的版本  (v----》version)

npm -v ----->npm 的版本

nvm --version ---->nvm 的版本

升级node的版本  ---->

安装node的版本 ----->npm -g install npm@3.0.0  (安装npm 的版本是3.0.0)

升级node版本:

 npm install -g n  npm    --》全局安装一个 n 的模块

 n stable                               --》升级node.js到最新稳定版

 n v0.10.26 (n 0.10.26)      --》升级到指定的版本

  ---》

 
 
  npm install express   #安装express模块
 
  npm install -g express  #全局安装express模块
 
  npm list         #列出已安装模块
 
  npm show express     #显示模块详情
 
  npm update        #升级当前目录下的项目的所有模块
 
  npm update express    #升级当前目录下的项目的指定模块
 
  npm update -g express  #升级全局安装的express模块
 
  npm uninstall express  #删除指定的模块
 
 
 
nvm 安装  ---》
  curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.29.0/install.sh | bash
 
nvm use 4.4.2  ---》使用 node 的版本为4.4.2


网友评论

登录后评论
0/500
评论
阿逗
+ 关注