zabbix监控MySQL备份成功失败

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

zabbix监控MySQL备份成功失败

技术小阿哥 2017-11-28 15:34:00 浏览1272
展开阅读全文

环境:

     A:172.16.16.1 (MySQL机器)

     B:172.16.16.2 (备份机器)

     C:172.16.16.3 (zabbix服务器)


介绍
    因公司开发需要,需要备份内网测试数据库A.B.C三个库,在每天凌晨2点打包备份到B机器上面。   

计划

    1、在B机器上面使用mysqldump配合脚本在本地备份数据库

    2、在zabbix机器上面设置监控项,备份不成功则想运维部门发送邮件


1、脚本内容  部署在B机器的/data1/local_backup/mysqlbak/IP里面

1
2
3
4
5
6
7
8
#!/bin/sh
messages_dir=/data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /
cd /data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /
Now=$(date +"%d-%m-%Y")
File=web_mysql_172.16.16.1 _3306_$Now.sql
mysqldump -uroot -p'password' -h 172.16.16.1  -B A B C | gzip -9 > /data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /$File.sql.gz
/usr/bin/find ${messages_dir} -name '*web_mysql_172.16.16.1 _3306*' -mtime +7 -exec rm -f {} \;
echo $? > /data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /mysqlbak172.16.16.1.log


2、设置定时任务

1
2
3
4
[root@git ~]# vi /etc/crontab
00 02 * * * /bin/sh /data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /backup-172.16.16.1.sh
[root@git ~]# /sbin/service crond restart
[root@git ~]# chkconfig –level 35 crond on


3、定义key变量

1
2
[root@git ~]# cat /usr/local/zabbix_agent/etc/zabbix_agentd.conf | grep "UserParameter"
UserParameter=mysqlbak.log,/bin/cat /data1/backup/local_backup/mysqlbak/172.16.16.1 /mysqlbak172.16.16.1.log

#重启zabbix-agent


4、在主机上面添加模板,调用key变量

wKioL1bvg4niymmzAAC1KWUXCdk862.png


5、设置触发器

wKioL1bvg8PzYVJ3AAAqi9yqcMw429.png

wKiom1bvg7SCFckVAAB6Fsz2Mug498.png本文转自 好笔记运维 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/zhang789/1753419,如需转载请自行联系原作者


网友评论

登录后评论
0/500
评论
技术小阿哥
+ 关注