kvm虚拟化学习笔记(十)之kvm虚拟机快照备份

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

kvm虚拟化学习笔记(十)之kvm虚拟机快照备份

技术小阿哥 2017-11-27 11:59:00 浏览707
展开阅读全文

kvm虚拟机默认使用raw格式的镜像格式,性能最好,速度最快,它的缺点就是不支持一些新的功能,如支持镜像,zlib磁盘压缩,AES加密等。   
要使用镜像功能,磁盘格式必须为qcow2。下面开始kvm虚拟机快照备份的过程。

1.  查看现有磁盘镜像格式与转换

(1) 查看磁盘格式

# qemu-img info CentOS6.5-01.img

raw格式需要转换成qcow2

a2a2c732c3afdb4ceab9f5ee84ede195.png-wh_

(2) 关闭虚拟机并转换磁盘

# virsh shutdown CentOS6.5-01

08e89169163ec79311a2d5b2fd8e2eea.png-wh_

(3) 转换磁盘格式

# qemu-img convert -f raw -O qcow2 CentOS6.5-01.img CentOS6.5-01.qcow2 

-f  源镜像的格式   
-O 目标镜像的格式

601d1574ea9049f115e0a61fb2cfd413.png-wh_

查看转换后的格式,已经转换成了qcow2, 这里是拷贝一份,并将格式转成qcow2

# qemu-img info CentOS6.5-01.qcow2

1f59521f64ac1708c69e2bf6d1d04e34.png-wh_

2. 修改虚拟机配置文件

修改磁盘格式,与新qcow2格式的磁盘。

dd11282dc85802cb8efb41d5f3d71122.png-wh_

3. 对虚拟机进行快照管理 

(1) 对CentOS6.5-01虚拟机创建快照

# virsh snapshot-create CentOS6.5-01 

也可以virsh snapshot-create as CentOS6.5-01 snap1 创建后个快照别名。

4ff3bd3f3b5b41c45faab15946013752.png-wh_


(2) 查看虚拟机镜像快照的版本

# virsh snapshot-list CentOS6.5-01

67ad803a5122fdb3b53f813f4c9e2f85.png-wh_(3) 查看当前虚拟机镜像快照的版本

可以看到为当前最新的快照版本。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
[root@node1 kvm]# virsh snapshot-current CentOS6.5-01
<domainsnapshot>
  <name>1511337772</name>
  <state>shutoff</state>
  <creationTime>1511337772</creationTime>
  <memory snapshot='no'/>
  <disks>
    <disk name='vda' snapshot='internal'/>
    <disk name='hdc' snapshot='no'/>
  </disks>
  <domain type='kvm'>
    <name>CentOS6.5-01</name>
    <uuid>7d48f7b5-2fbf-91a9-2c3f-e52ba6079c8e</uuid>
    <memory unit='KiB'>1048576</memory>
    <currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
    <vcpu placement='static'>1</vcpu>
    <os>
      <type arch='x86_64' machine='rhel6.6.0'>hvm</type>
      <boot dev='hd'/>
    </os>
    <features>
      <acpi/>
      <apic/>
      <pae/>
    </features>
    <clock offset='localtime'/>
    <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
    <on_reboot>restart</on_reboot>
    <on_crash>restart</on_crash>
    <devices>
      <emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
      <disk type='file' device='disk'>
        <driver name='qemu' type='qcow2' cache='none'/>
        <source file='/data/kvm/CentOS6.5-01.qcow2'/>
        <target dev='vda' bus='virtio'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
      </disk>
      <disk type='block' device='cdrom'>
        <driver name='qemu' type='raw'/>
        <target dev='hdc' bus='ide'/>
        <readonly/>
        <address type='drive' controller='0' bus='1' target='0' unit='0'/>
      </disk>
      <controller type='usb' index='0' model='ich9-ehci1'>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x7'/>
      </controller>
      <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci1'>
        <master startport='0'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0' multifunction='on'/>
      </controller>
      <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci2'>
        <master startport='2'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x1'/>
      </controller>
      <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci3'>
        <master startport='4'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x2'/>
      </controller>
      <controller type='ide' index='0'>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x1'/>
      </controller>
      <interface type='bridge'>
        <mac address='52:54:00:56:9a:7f'/>
        <source bridge='br0'/>
        <model type='virtio'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
      </interface>
      <serial type='pty'>
        <target port='0'/>
      </serial>
      <console type='pty'>
        <target type='serial' port='0'/>
      </console>
      <input type='mouse' bus='ps2'/>
      <graphics type='vnc' port='5910' autoport='no' listen='0.0.0.0'>
        <listen type='address' address='0.0.0.0'/>
      </graphics>
      <video>
        <model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
      </video>
      <memballoon model='virtio'>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
      </memballoon>
    </devices>
  </domain>
</domainsnapshot>
 
[root@node1 kvm]#

(4) 查看当前虚拟机镜像文件

又创建了一个,快照的版本也记录在镜像文件中了。

f21888feb500745ed7b4a2c4fab58166.png-wh_


快照配置文件在/var/lib/libvirt/qemu/snapshot/虚拟机名称/下

8eebc489bc345e7a8de1daa1f2e5a07b.png-wh_


4. 恢复虚拟机快照

(1) 恢复虚拟机快照必须关闭虚拟机。

f41ff38a6a9b18b5c1a716ca96fe15ce.png-wh_

确认虚拟机是关机状态

d576f5fec37fedad0b2603a4d849d1e6.png-wh_


(2) 确认需要恢复的快照时间,这里恢复到1511337772

ac6044ce2502cc97f68d98df71b9b06e.png-wh_


(3) 执行恢复,并确认恢复版本

# virsh snapshot-revert CentOS6.5-01 1511337772

# virsh snapshot-current CentOS6.5-01

4d21adf8852584d9d8fbf1e5fe132450.png-wh_

5. 删除虚拟机快照

(1) 查看虚拟机快照

# qemu-img info CentOS6.5-01.qcow2

fa6cd424dc8ef0febde5618123433983.png-wh_

这里删除第一个快照1511337772

(2) 删除快照

e00c128ac3a4a457448b77efa88d7fe0.png-wh_

到此kvm虚拟机快照测试完毕。kvm虚拟化学习笔记进行到这里了,感觉到kvm虚拟化的内容真的很多。水是越来越深了。


本文转自 dengaosky 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/dengaosky/1984114,如需转载请自行联系原作者

网友评论

登录后评论
0/500
评论
技术小阿哥
+ 关注