zabbix监控mysql

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

zabbix监控mysql

余二五 2017-11-17 20:40:00 浏览1219
展开阅读全文

1.在mysql端(zabbix客户端)修改监控mysql的参数

[root@db01 ~]# vim /etc/my.cnf 
[mysql]
auto-rehash
user=用户名
password=密码


[mysqladmin]
user=用户名

password=密码

[root@db01 ~]# vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_mysql.conf 
UserParameter=mysql.status[*],echo "show global status where Variable_name='$1';" | /usr/local/mysql-5.6.28/bin/mysql -S /tmp/mysql.sock -N | awk '{print $$2}'
UserParameter=mysql.size[*],echo "select sum($(case "$3" in both|"") echo "data_length+index_length";; data|index) echo "$3_length";; free) echo "data_free";; esac)) from information_schema.tables$([[ "$1" = "all" || ! "$1" ]] || echo " where table_schema='$1'")$([[ "$2" = "all" || ! "$2" ]] || echo "and table_name='$2'");" | /usr/local/mysql-5.6.28/bin/mysql -S /tmp/mysql.sock -N

UserParameter=mysql.ping,/usr/local/mysql-5.6.28/bin/mysqladmin -S /tmp/mysql.sock ping | grep -c alive
UserParameter=mysql.version,/usr/local/mysql-5.6.28/bin/mysql -S /tmp/mysql.sock -V

[root@db01 ~]# /etc/init.d/zabbix-agent restart
Shutting down Zabbix agent:       [  OK  ]
Starting Zabbix agent:            [  OK  ]
[root@db01 ~]# 

2.在zabbix服务端测试命令

[root@db02 ~]# zabbix_get -s mysql的IP地址 -k "mysql.version"
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.1.73, for redhat-linux-gnu (x86_64) using readline 5.1
[root@db02 ~]# zabbix_get -s mysql的IP地址 -k "mysql.ping"
0
[root@db02 ~]# 

3.在zabbix控制台要监控的主机上附加mysql模板

wKiom1c0KWGQGmPCAABMRyOJc4w430.png


4.绘制的图形

wKioL1c0LNzR5i4DAACohq0LLdA674.png

wKioL1c0LaehHXe4AACU5V-cDzI670.png


本文转自 z597011036 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/tongcheng/1772671,如需转载请自行联系原作者

网友评论

登录后评论
0/500
评论
余二五
+ 关注