Lync 小技巧-1-解决搜索不到联系人的方法

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

Lync 小技巧-1-解决搜索不到联系人的方法

余二五 2017-11-07 23:19:00 浏览702
展开阅读全文

你是否遇到Lync 2010/Lync 2013搜索联系人搜索不到?

你是否遇到Lync 2010/Lync 2013搜索中文名字搜索不到联系人?  


如果你新安装Lync 2010/Lync 2013登录,默认1小时以内它会自动下载地址簿。

你要想快速下载地址簿,请按以下方法:


1.修改-注册表      
  reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Communicator /v GALDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f

2.退出-Lync

3.删除-Lync User-配置

工具-选项-显示隐藏文件:      
  Win 7:      
  LiuJinFeng.UC-CN---这是用户名。      
  C:\Users\LiuJinFeng.UC-CN\AppData\Local\Microsoft\Communicator      
  WinXP:      
  gengran.uc-cn---这是用户名。      
  C:\Documents and Settings\gengran.uc-cn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator      
  rmdir /s/q C:\Users\LiuJinFeng\AppData\Local\Microsoft\Communicator

4.登录-Lync

5.查询-联系人

本文转自 CTO_LiuJinFeng 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/dynamic/1219759,如需转载请自行联系原作者

网友评论

登录后评论
0/500
评论
余二五
+ 关注