js 让窗口居中

 1. 云栖社区>
 2. 博客列表>
 3. 正文

js 让窗口居中

黄威的世界 2016-05-10 16:16:05 浏览582 评论0

摘要: 直接上代码 Js代码   $(function() {             function center_pos(){             var width = $('.dialog').

直接上代码

Js代码  收藏代码
 1. $(function() {  
 2.   
 3.   
 4.     function center_pos(){    
 5.         var width = $('.dialog').width();  
 6.         var height = $('.dialog').height();  
 7.   
 8.         var top = (getInner().height - height) / 2 + getScroll().top;  
 9.         var left = (getInner().width - width) / 2 +getScroll().left;  
 10.   
 11.         $('.dialog').css({  
 12.             'top': top,  
 13.             'left': left  
 14.         });  
 15.     }  
 16.   
 17.     $(window).bind('load',center_pos);  
 18.     $(window).bind('resize',center_pos);  
 19.   
 20.       
 21. });  

 封装之后:

Js代码  收藏代码
 1. /*** 
 2.  * make dialog in center 
 3.  */  
 4. com.whuang.hsj.centerJQueryPos = function ($div22, isApplyVertical) {  
 5.     var width = $div22.width();  
 6.     var height = $div22.height();  
 7.   
 8.     var top = (getInner().height - height) / 2 + com.whuang.hsj.getScroll().top;  
 9.     var left = (getInner().width - width) / 2 + com.whuang.hsj.getScroll().left;  
 10.     var param = {'left': left};  
 11.     if (arguments.length === 1 || isApplyVertical) {//Vertical direction  
 12.         param['top'] = top;  
 13.     }  
 14.     $div22.css(param);  
 15. };//centerJQueryPos  

 

依赖的js方法:

Js代码  收藏代码
 1. //Cross browser gets the size of Visual area window,Have nothing to do with scroll bars  
 2. var getInner=(function() {  
 3.     // alert(typeof window.innerWidth !== 'undefined');  
 4.     if (typeof window.innerWidth !== 'undefined') {//Notice:'undefined' is right  
 5.         return function(){  
 6.             return {  
 7.                 width : window.innerWidth,  
 8.                 height : window.innerHeight  
 9.             }  
 10.         }  
 11.     } else {  
 12.         return function(){  
 13.             return {  
 14.                 width : document.documentElement.clientWidth,  
 15.                 height : document.documentElement.clientHeight  
 16.             }  
 17.         }  
 18.     }  
 19. })();  
 20. //Cross browser gets the position of scroll  
 21. com.whuang.hsj.getScroll=function(){  
 22.     return {  
 23.         top:document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop,  
 24.         left:document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft,  
 25.         height:document.documentElement.scrollHeight ||document.body.scrollHeight  
 26.     };  
 27. };  

 

【云栖快讯】阿里云栖开发者沙龙(Java技术专场)火热来袭!快来报名参与吧!  详情请点击

网友评论

黄威的世界
文章657篇 | 关注15
关注
Node.js 性能平台(Node.js Performance Platform)是面向中... 查看详情
全球领先的SaaS性能测试平台,具有强大的分布式压测能力,可模拟海量用户真实的业务场景,让应... 查看详情
共享带宽提供地域级带宽共享和复用功能,支持同地域下所有弹性公网IP共享带宽,进而让绑定弹性公... 查看详情
为您提供简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务,帮助您快速构建更稳定、安全的应用,提升运维效... 查看详情
双12

双12