sql语句练习(一)

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

sql语句练习(一)

zhangshengdong 2012-08-20 16:59:32 浏览307
展开阅读全文
场景:找出产品系列有多个分类的产品系列


解决sql语句方法:
select a.series_name,count(a.product_category) from ( select distinct series_name,product_category from t_app_digital_product) a group by a.series_name having count(a.product_category) >1;

第一步:

select distinct series_name,product_category from t_app_digital_product

找出需要的排列组合,一个系列名称对应的多个产品类别。

第二步:

select a.series_name,count(a.product_category) from ( select distinct series_name,product_category from t_app_digital_product) a group by a.series_name

分组,按照系列名称统计有多个产品类别个数。

统计2个以上的. having count(a.product_category) >1

网友评论

登录后评论
0/500
评论
zhangshengdong
+ 关注