JAVA 设计模式 外观模式

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

JAVA 设计模式 外观模式

文艺小青年 2017-11-16 19:01:00 浏览572
展开阅读全文

用途


外观模式 (Facade)
为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,此模式定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。
外观模式是一种结构型模式


结构

图-外观模式结构图

Facade : 了解每个子系统类的功能,负责分发客户端的请求给各个子系统去处理。
复制代码
class Class1 {
    public void op1() {
        System.out.println("方法1");
    }
}

class Class2 {
    public void op2() {
        System.out.println("方法2");
    }
}

class Class3 {
    public void op3() {
        System.out.println("方法3");
    }
}
复制代码
Subsystem Classes : 实现子系统功能。在不感知 Facade 的情况下,处理 Facade 对象分配的工作,
复制代码
class Facade {
    private Class1 one = new Class1();
    private Class2 two = new Class2();
    private Class3 three = new Class3();
    
    public void op1() {
        System.out.println("Facade op1()");
        one.op1();
    }
    
    public void op2() {
        System.out.println("Facade op2()");
        two.op2();
    }
    
    public void op3() {
        System.out.println("Facade op3()");
        three.op3();
    }
    
    public void Method() {
        System.out.println("Facade Method()");
        three.op3();
        two.op2();
        one.op1();
    }
}
复制代码

测试代码

复制代码
public class FacadePattern {
    public static void main(String[] args) {
        Facade facade = new Facade();
        facade.Method();
        
        facade.op1();
    }
}
复制代码

运行结果

复制代码
Facade Method()
方法3
方法2
方法1
Facade op1()
方法1
复制代码


 

要点

1、外观模式为复杂子系统提供了一个简单接口,并不为子系统添加新的功能和行为。

2、外观模式实现了子系统与客户之间的松耦合关系。 

3、外观模式没有封装子系统的类,只是提供了简单的接口。 如果应用需要,它并不限制客户使用子系统类。因此可以再系统易用性与通用性之间选择。

4、外观模式注重的是简化接口,它更多的时候是从架构的层次去看整个系统,而并非单个类的层次。 

本文转自静默虚空博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/jingmoxukong/p/4233631.html,如需转载请自行联系原作者

网友评论

登录后评论
0/500
评论
文艺小青年
+ 关注