KVM虚拟机IO处理过程(二) ----QEMU/KVM I/O 处理过程

 1. 云栖社区>
 2. 博客>
 3. 正文

KVM虚拟机IO处理过程(二) ----QEMU/KVM I/O 处理过程

指尖的舞曲 2015-07-30 19:58:00 浏览1357
展开阅读全文

   接着KVM虚拟机IO处理过程中Guest Vm IO处理过程(http://blog.csdn.net/dashulu/article/details/16820281),本篇文章主要描述IO从guest vm跳转到kvm和qemu后的处理过程.

    首先回顾一下kvm的启动过程(http://blog.csdn.net/dashulu/article/details/17074675).qemu通过调用kvm提供的一系列接口来启动kvm. qemu的入口为vl.c中的main函数,main函数通过调用kvm_init 和 machine->init来初始化kvm. 其中, machine->init会创建vcpu, 用一个线程去模拟vcpu, 该线程执行的函数为qemu_kvm_cpu_thread_fn, 并且该线程最终kvm_cpu_exec,该函数调用kvm_vcpu_ioctl切换到kvm中,下次从kvm中返回时,会接着执行kvm_vcpu_ioctl之后的代码,判断exit_reason,然后进行相应处理.

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. int kvm_cpu_exec(CPUState *cpu)  
 2. {  
 3.     struct kvm_run *run = cpu->kvm_run;  
 4.     int ret, run_ret;  
 5.   
 6.     DPRINTF("kvm_cpu_exec()\n");  
 7.   
 8.     if (kvm_arch_process_async_events(cpu)) {  
 9.         cpu->exit_request = 0;  
 10.         return EXCP_HLT;  
 11.     }  
 12.   
 13.     do {  
 14.         if (cpu->kvm_vcpu_dirty) {  
 15.             kvm_arch_put_registers(cpu, KVM_PUT_RUNTIME_STATE);  
 16.             cpu->kvm_vcpu_dirty = false;  
 17.         }  
 18.   
 19.         kvm_arch_pre_run(cpu, run);  
 20.         if (cpu->exit_request) {  
 21.             DPRINTF("interrupt exit requested\n");  
 22.             /* 
 23.              * KVM requires us to reenter the kernel after IO exits to complete 
 24.              * instruction emulation. This self-signal will ensure that we 
 25.              * leave ASAP again. 
 26.              */  
 27.             qemu_cpu_kick_self();  
 28.         }  
 29.         qemu_mutex_unlock_iothread();  
 30.   
 31.         run_ret = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_RUN, 0);  
 32.   
 33.         qemu_mutex_lock_iothread();  
 34.         kvm_arch_post_run(cpu, run);  
 35.   
 36.         if (run_ret < 0) {  
 37.             if (run_ret == -EINTR || run_ret == -EAGAIN) {  
 38.                 DPRINTF("io window exit\n");  
 39.                 ret = EXCP_INTERRUPT;  
 40.                 break;  
 41.             }  
 42.             fprintf(stderr, "error: kvm run failed %s\n",  
 43.                     strerror(-run_ret));  
 44.             abort();  
 45.         }  
 46.   
 47.         trace_kvm_run_exit(cpu->cpu_index, run->exit_reason);  
 48.         switch (run->exit_reason) {  
 49.         case KVM_EXIT_IO:  
 50.             DPRINTF("handle_io\n");  
 51.             kvm_handle_io(run->io.port,  
 52.                           (uint8_t *)run + run->io.data_offset,  
 53.                           run->io.direction,  
 54.                           run->io.size,  
 55.                           run->io.count);  
 56.             ret = 0;  
 57.             break;  
 58.         case KVM_EXIT_MMIO:  
 59.             DPRINTF("handle_mmio\n");  
 60.             cpu_physical_memory_rw(run->mmio.phys_addr,  
 61.                                    run->mmio.data,  
 62.                                    run->mmio.len,  
 63.                                    run->mmio.is_write);  
 64.             ret = 0;  
 65.             break;  
 66.         case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:  
 67.             DPRINTF("irq_window_open\n");  
 68.             ret = EXCP_INTERRUPT;  
 69.             break;  
 70.         case KVM_EXIT_SHUTDOWN:  
 71.             DPRINTF("shutdown\n");  
 72.             qemu_system_reset_request();  
 73.             ret = EXCP_INTERRUPT;  
 74.             break;  
 75.         case KVM_EXIT_UNKNOWN:  
 76.             fprintf(stderr, "KVM: unknown exit, hardware reason %" PRIx64 "\n",  
 77.                     (uint64_t)run->hw.hardware_exit_reason);  
 78.             ret = -1;  
 79.             break;  
 80.         case KVM_EXIT_INTERNAL_ERROR:  
 81.             ret = kvm_handle_internal_error(cpu, run);  
 82.             break;  
 83.         default:  
 84.             DPRINTF("kvm_arch_handle_exit\n");  
 85.             ret = kvm_arch_handle_exit(cpu, run);  
 86.             break;  
 87.         }  
 88.     } while (ret == 0);  
 89.   
 90.     if (ret < 0) {  
 91.         cpu_dump_state(cpu, stderr, fprintf, CPU_DUMP_CODE);  
 92.         vm_stop(RUN_STATE_INTERNAL_ERROR);  
 93.     }  
 94.   
 95.     cpu->exit_request = 0;  
 96.     return ret;  
 97. }  

kvm_vcpu_ioctl执行时,调用的kvm函数是virt/kvm/kvm-main.c中的kvm_vcpu_ioctl.c函数.当传入参数为KVM_RUN时,最终会调用到vcpu_enter_guest函数, vcpu_enter_guest函数中调用了kvm_x86_ops->run(vcpu),在intel处理器架构中该函数对应的实现为vmx_vcpu_run, vmx_vcpu_run设置好寄存器状态之后调用VM_LAUNCH或者VM_RESUME进入guest vm, 一旦发生vm exit则从此处继续执行下去.

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. static void __noclone vmx_vcpu_run(struct kvm_vcpu *vcpu)  
 2. {  
 3.     struct vcpu_vmx *vmx = to_vmx(vcpu);  
 4.     unsigned long debugctlmsr;  
 5.   
 6.     /*...此处省略n行代码...*/  
 7.     vmx->__launched = vmx->loaded_vmcs->launched;  
 8.     asm(  
 9.         /* Store host registers */  
 10.         "push %%" _ASM_DX "; push %%" _ASM_BP ";"  
 11.         "push %%" _ASM_CX " \n\t" /* placeholder for guest rcx */  
 12.         "push %%" _ASM_CX " \n\t"  
 13.         "cmp %%" _ASM_SP ", %c[host_rsp](%0) \n\t"  
 14.         "je 1f \n\t"  
 15.         "mov %%" _ASM_SP ", %c[host_rsp](%0) \n\t"  
 16.         __ex(ASM_VMX_VMWRITE_RSP_RDX) "\n\t"  
 17.         "1: \n\t"  
 18.         /* Reload cr2 if changed */  
 19.         "mov %c[cr2](%0), %%" _ASM_AX " \n\t"  
 20.         "mov %%cr2, %%" _ASM_DX " \n\t"  
 21.         "cmp %%" _ASM_AX ", %%" _ASM_DX " \n\t"  
 22.         "je 2f \n\t"  
 23.         "mov %%" _ASM_AX", %%cr2 \n\t"  
 24.         "2: \n\t"  
 25.         /* Check if vmlaunch of vmresume is needed */  
 26.         "cmpl $0, %c[launched](%0) \n\t"  
 27.         /* Load guest registers.  Don't clobber flags. */  
 28.         "mov %c[rax](%0), %%" _ASM_AX " \n\t"  
 29.         "mov %c[rbx](%0), %%" _ASM_BX " \n\t"  
 30.         "mov %c[rdx](%0), %%" _ASM_DX " \n\t"  
 31.         "mov %c[rsi](%0), %%" _ASM_SI " \n\t"  
 32.         "mov %c[rdi](%0), %%" _ASM_DI " \n\t"  
 33.         "mov %c[rbp](%0), %%" _ASM_BP " \n\t"  
 34. #ifdef CONFIG_X86_64  
 35.         "mov %c[r8](%0),  %%r8  \n\t"  
 36.         "mov %c[r9](%0),  %%r9  \n\t"  
 37.         "mov %c[r10](%0), %%r10 \n\t"  
 38.         "mov %c[r11](%0), %%r11 \n\t"  
 39.         "mov %c[r12](%0), %%r12 \n\t"  
 40.         "mov %c[r13](%0), %%r13 \n\t"  
 41.         "mov %c[r14](%0), %%r14 \n\t"  
 42.         "mov %c[r15](%0), %%r15 \n\t"  
 43. #endif  
 44.         "mov %c[rcx](%0), %%" _ASM_CX " \n\t" /* kills %0 (ecx) */  
 45.   
 46.         /* Enter guest mode */  
 47.         "jne 1f \n\t"  
 48.         __ex(ASM_VMX_VMLAUNCH) "\n\t"  
 49.         "jmp 2f \n\t"  
 50.         "1: " __ex(ASM_VMX_VMRESUME) "\n\t"  
 51.         "2: "  
 52.         /* Save guest registers, load host registers, keep flags */  
 53.         "mov %0, %c[wordsize](%%" _ASM_SP ") \n\t"  
 54.         "pop %0 \n\t"  
 55.         "mov %%" _ASM_AX ", %c[rax](%0) \n\t"  
 56.         "mov %%" _ASM_BX ", %c[rbx](%0) \n\t"  
 57.         __ASM_SIZE(pop) " %c[rcx](%0) \n\t"  
 58.         "mov %%" _ASM_DX ", %c[rdx](%0) \n\t"  
 59.         "mov %%" _ASM_SI ", %c[rsi](%0) \n\t"  
 60.         "mov %%" _ASM_DI ", %c[rdi](%0) \n\t"  
 61.         "mov %%" _ASM_BP ", %c[rbp](%0) \n\t"  
 62. #ifdef CONFIG_X86_64  
 63.         "mov %%r8,  %c[r8](%0) \n\t"  
 64.         "mov %%r9,  %c[r9](%0) \n\t"  
 65.         "mov %%r10, %c[r10](%0) \n\t"  
 66.         "mov %%r11, %c[r11](%0) \n\t"  
 67.         "mov %%r12, %c[r12](%0) \n\t"  
 68.         "mov %%r13, %c[r13](%0) \n\t"  
 69.         "mov %%r14, %c[r14](%0) \n\t"  
 70.         "mov %%r15, %c[r15](%0) \n\t"  
 71. #endif  
 72.         "mov %%cr2, %%" _ASM_AX "   \n\t"  
 73.         "mov %%" _ASM_AX ", %c[cr2](%0) \n\t"  
 74.   
 75.         "pop  %%" _ASM_BP "; pop  %%" _ASM_DX " \n\t"  
 76.         "setbe %c[fail](%0) \n\t"  
 77.         ".pushsection .rodata \n\t"  
 78.         ".global vmx_return \n\t"  
 79.         "vmx_return: " _ASM_PTR " 2b \n\t"  
 80.         ".popsection"  
 81.           : : "c"(vmx), "d"((unsigned long)HOST_RSP),  
 82.         [launched]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, __launched)),  
 83.         [fail]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, fail)),  
 84.         [host_rsp]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, host_rsp)),  
 85.         [rax]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RAX])),  
 86.         [rbx]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RBX])),  
 87.         [rcx]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RCX])),  
 88.         [rdx]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RDX])),  
 89.         [rsi]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RSI])),  
 90.         [rdi]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RDI])),  
 91.         [rbp]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_RBP])),  
 92. #ifdef CONFIG_X86_64  
 93.         [r8]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R8])),  
 94.         [r9]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R9])),  
 95.         [r10]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R10])),  
 96.         [r11]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R11])),  
 97.         [r12]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R12])),  
 98.         [r13]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R13])),  
 99.         [r14]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R14])),  
 100.         [r15]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.regs[VCPU_REGS_R15])),  
 101. #endif  
 102.         [cr2]"i"(offsetof(struct vcpu_vmx, vcpu.arch.cr2)),  
 103.         [wordsize]"i"(sizeof(ulong))  
 104.           : "cc", "memory"  
 105. #ifdef CONFIG_X86_64  
 106.         , "rax", "rbx", "rdi", "rsi"  
 107.         , "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15"  
 108. #else  
 109.         , "eax", "ebx", "edi", "esi"  
 110. #endif  
 111.           );  
 112.   
 113.     /* MSR_IA32_DEBUGCTLMSR is zeroed on vmexit. Restore it if needed */  
 114.     if (debugctlmsr)  
 115.         update_debugctlmsr(debugctlmsr);  
 116.   
 117. #ifndef CONFIG_X86_64  
 118.     /* 
 119.      * The sysexit path does not restore ds/es, so we must set them to 
 120.      * a reasonable value ourselves. 
 121.      * 
 122.      * We can't defer this to vmx_load_host_state() since that function 
 123.      * may be executed in interrupt context, which saves and restore segments 
 124.      * around it, nullifying its effect. 
 125.      */  
 126.     loadsegment(ds, __USER_DS);  
 127.     loadsegment(es, __USER_DS);  
 128. #endif  
 129.   
 130.     vcpu->arch.regs_avail = ~((1 << VCPU_REGS_RIP) | (1 << VCPU_REGS_RSP)  
 131.                   | (1 << VCPU_EXREG_RFLAGS)  
 132.                   | (1 << VCPU_EXREG_CPL)  
 133.                   | (1 << VCPU_EXREG_PDPTR)  
 134.                   | (1 << VCPU_EXREG_SEGMENTS)  
 135.                   | (1 << VCPU_EXREG_CR3));  
 136.     vcpu->arch.regs_dirty = 0;  
 137.   
 138.     vmx->idt_vectoring_info = vmcs_read32(IDT_VECTORING_INFO_FIELD);  
 139.   
 140.     if (is_guest_mode(vcpu)) {  
 141.         struct vmcs12 *vmcs12 = get_vmcs12(vcpu);  
 142.         vmcs12->idt_vectoring_info_field = vmx->idt_vectoring_info;  
 143.         if (vmx->idt_vectoring_info & VECTORING_INFO_VALID_MASK) {  
 144.             vmcs12->idt_vectoring_error_code =  
 145.                 vmcs_read32(IDT_VECTORING_ERROR_CODE);  
 146.             vmcs12->vm_exit_instruction_len =  
 147.                 vmcs_read32(VM_EXIT_INSTRUCTION_LEN);  
 148.         }  
 149.     }  
 150.   
 151.     vmx->loaded_vmcs->launched = 1;  
 152.   
 153.     vmx->exit_reason = vmcs_read32(VM_EXIT_REASON);  
 154.     trace_kvm_exit(vmx->exit_reason, vcpu, KVM_ISA_VMX);  
 155.   
 156.     vmx_complete_atomic_exit(vmx);  
 157.     vmx_recover_nmi_blocking(vmx);  
 158.     vmx_complete_interrupts(vmx);  
 159. }  

 

 

    介绍完初始化的流程,可以介绍IO在kvm和qemu中的处理流程了. 当Guest Vm进行IO操作需要访问设备时,就会触发vm exit 返回到vmx_vcpu_run, vmx保存好vmcs并且记录下VM_ExIT_REASON后返回到调用该函数的vcpu_enter_guest, 在vcpu_enter_guest函数末尾调用了r = kvm_x86_ops->handle_exit(vcpu), 该函数对应于vmx_handle_exit函数(intel cpu架构对应关系可以查看vmx.c文件中static struct kvm_x86_ops vmx_x86_ops), vmx_handle_exit 调用kvm_vmx_exit_handlers[exit_reason](vcpu),该语句根据exit_reason调用不同的函数,该数据结构定义如下:

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. static int (*const kvm_vmx_exit_handlers[])(struct kvm_vcpu *vcpu) = {  
 2.     [EXIT_REASON_EXCEPTION_NMI]           = handle_exception,  
 3.     [EXIT_REASON_EXTERNAL_INTERRUPT]      = handle_external_interrupt,  
 4.     [EXIT_REASON_TRIPLE_FAULT]            = handle_triple_fault,  
 5.     [EXIT_REASON_NMI_WINDOW]          = handle_nmi_window,  
 6.     [EXIT_REASON_IO_INSTRUCTION]          = handle_io,  
 7.     [EXIT_REASON_CR_ACCESS]               = handle_cr,  
 8.     [EXIT_REASON_DR_ACCESS]               = handle_dr,  
 9.     [EXIT_REASON_CPUID]                   = handle_cpuid,  
 10.     [EXIT_REASON_MSR_READ]                = handle_rdmsr,  
 11.     [EXIT_REASON_MSR_WRITE]               = handle_wrmsr,  
 12.     [EXIT_REASON_PENDING_INTERRUPT]       = handle_interrupt_window,  
 13.     [EXIT_REASON_HLT]                     = handle_halt,  
 14.     [EXIT_REASON_INVD]            = handle_invd,  
 15.     [EXIT_REASON_INVLPG]              = handle_invlpg,  
 16.     [EXIT_REASON_RDPMC]                   = handle_rdpmc,  
 17.     [EXIT_REASON_VMCALL]                  = handle_vmcall,  
 18.     [EXIT_REASON_VMCLEAR]                 = handle_vmclear,  
 19.     [EXIT_REASON_VMLAUNCH]                = handle_vmlaunch,  
 20.     [EXIT_REASON_VMPTRLD]                 = handle_vmptrld,  
 21.     [EXIT_REASON_VMPTRST]                 = handle_vmptrst,  
 22.     [EXIT_REASON_VMREAD]                  = handle_vmread,  
 23.     [EXIT_REASON_VMRESUME]                = handle_vmresume,  
 24.     [EXIT_REASON_VMWRITE]                 = handle_vmwrite,  
 25.     [EXIT_REASON_VMOFF]                   = handle_vmoff,  
 26.     [EXIT_REASON_VMON]                    = handle_vmon,  
 27.     [EXIT_REASON_TPR_BELOW_THRESHOLD]     = handle_tpr_below_threshold,  
 28.     [EXIT_REASON_APIC_ACCESS]             = handle_apic_access,  
 29.     [EXIT_REASON_WBINVD]                  = handle_wbinvd,  
 30.     [EXIT_REASON_XSETBV]                  = handle_xsetbv,  
 31.     [EXIT_REASON_TASK_SWITCH]             = handle_task_switch,  
 32.     [EXIT_REASON_MCE_DURING_VMENTRY]      = handle_machine_check,  
 33.     [EXIT_REASON_EPT_VIOLATION]       = handle_ept_violation,  
 34.     [EXIT_REASON_EPT_MISCONFIG]           = handle_ept_misconfig,  
 35.     [EXIT_REASON_PAUSE_INSTRUCTION]       = handle_pause,  
 36.     [EXIT_REASON_MWAIT_INSTRUCTION]       = handle_invalid_op,  
 37.     [EXIT_REASON_MONITOR_INSTRUCTION]     = handle_invalid_op,  
 38. };  

如果是因为IO原因导致的vm exit,则调用的处理函数为handle_io,handle_io的处理可以查看(http://blog.csdn.net/fanwenyi/article/details/12748613), 该过程结束之后需要qemu去处理IO,这时候会返回到qemu, 在kvm_cpu_exec中继续执行下去,看上面kvm_cpu_exec的代码,如果是因为IO原因返回到qemu,会调用kvm_handle_io函数.

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. switch (run->exit_reason) {  
 2.         case KVM_EXIT_IO:  
 3.             DPRINTF("handle_io\n");  
 4.             kvm_handle_io(run->io.port,  
 5.                           (uint8_t *)run + run->io.data_offset,  
 6.                           run->io.direction,  
 7.                           run->io.size,  
 8.                           run->io.count);  
 9.             ret = 0;  
 10.             break;  

kvm_handle_io调用cpu_outb, cpu_outw等指令处理IO操作.

 

    假设虚拟机是用raw格式的磁盘,则IO在qemu中处理时经过的函数栈如下所示:

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. #0 bdrv_aio_writev (bs=0x55555629e9b0, sector_num=870456,   
 2. qiov=0x555556715ab0, nb_sectors=1,   
 3. cb=0x55555570161b <ide_sector_write_cb>, opaque=0x5555567157b8)  
 4. at block.c:3408  
 5. #1 0x0000555555701960 in ide_sector_write (s=0x5555567157b8)  
 6. at hw/ide/core.c:798  
 7. #2 0x00005555557047ae in ide_data_writew (opaque=0x555556715740, addr=496,   
 8. val=8995) at hw/ide/core.c:1907  
 9. #3 0x00005555558d9e4c in portio_write (opaque=0x5555565c0670, addr=0,   
 10. data=8995, size=2) at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/ioport.c:174  
 11. #4 0x00005555558e13d5 in memory_region_write_accessor (mr=0x5555565c0670,   
 12. addr=0, value=0x7fffb4dbd528, size=2, shift=0, mask=65535)  
 13. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/memory.c:440  
 14. #5 0x00005555558e151d in access_with_adjusted_size (addr=0,   
 15. value=0x7fffb4dbd528, size=2, access_size_min=1, access_size_max=4,   
 16. access=0x5555558e1341 <memory_region_write_accessor>, mr=0x5555565c0670)  
 17. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/memory.c:477  
 18. #6 0x00005555558e3dfb in memory_region_dispatch_write (mr=0x5555565c0670,   
 19. addr=0, data=8995, size=2)  
 20. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/memory.c:984  
 21. #7 0x00005555558e7384 in io_mem_write (mr=0x5555565c0670, addr=0, val=8995,   
 22. size=2) at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/memory.c:1748  
 23. #8 0x000055555586a18e in address_space_rw (as=0x555556216d80, addr=496,   
 24. buf=0x7fffb4dbd670 "##", len=2, is_write=true)  
 25. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/exec.c:1968  
 26. #9 0x000055555586a474 in address_space_write (as=0x555556216d80, addr=496,   
 27. buf=0x7fffb4dbd670 "##", len=2)  
 28. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/exec.c:2030  
 29. #10 0x00005555558d98c9 in cpu_outw (addr=496, val=8995)  
 30. at /home/dashu/kvm/qemu/qemu-dev-zwu/ioport.c:61  

bdrv_aio_writev最终调用bdrv_co_aio_rw_vector函数, 该函数调用co = qemu_coroutine_create(bdrv_co_do_rw) 创建一个协程去执行bdrv_co_do_rw函数,bdrv_co_wo_rw函数的函数栈如下:

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. #1 0x000055555563653c in paio_submit (bs=0x5555562a13d0, fd=10, sector_num=2,   
 2. qiov=0x555556715ab0, nb_sectors=1,   
 3. cb=0x5555556028b1 <bdrv_co_io_em_complete>, opaque=0x555556964e30, type=1)  
 4. at block/raw-posix.c:825  
 5. #2 0x0000555555636659 in raw_aio_submit (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 6. qiov=0x555556715ab0, nb_sectors=1,   
 7. cb=0x5555556028b1 <bdrv_co_io_em_complete>, opaque=0x555556964e30, type=1)  
 8. at block/raw-posix.c:853  
 9. #3 0x00005555556366c9 in raw_aio_readv (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 10. qiov=0x555556715ab0, nb_sectors=1,   
 11. cb=0x5555556028b1 <bdrv_co_io_em_complete>, opaque=0x555556964e30)  
 12. at block/raw-posix.c:861  
 13. #4 0x00005555556029b8 in bdrv_co_io_em (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 14. nb_sectors=1, iov=0x555556715ab0, is_write=false) at block.c:4038  
 15. #5 0x0000555555602a49 in bdrv_co_readv_em (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 16. nb_sectors=1, iov=0x555556715ab0) at block.c:4055  
 17. #6 0x00005555555fed61 in bdrv_co_do_readv (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 18. nb_sectors=1, qiov=0x555556715ab0, flags=0) at block.c:2547  
 19. #7 0x00005555555fee03 in bdrv_co_readv (bs=0x5555562a13d0, sector_num=2,   
 20. nb_sectors=1, qiov=0x555556715ab0) at block.c:2573  
 21. #8 0x0000555555637d8c in raw_co_readv (bs=0x55555629e9b0, sector_num=2,   
 22. nb_sectors=1, qiov=0x555556715ab0) at block/raw.c:47  
 23. #9 0x00005555555fed61 in bdrv_co_do_readv (bs=0x55555629e9b0, sector_num=2,   
 24. nb_sectors=1, qiov=0x555556715ab0, flags=0) at block.c:2547  
 25. #10 0x00005555556023af in bdrv_co_do_rw   

最终在paio_summit中会往线程池中提交一个请求thread_pool_submit_aio(pool, aio_worker, acb, cb, opaque), 由调度器去执行aio_worker函数,aio_worker是真正做IO操作的函数,它通过pwrite和pread去读取磁盘.

 

    当qemu完成IO操作后,会在kvm_cpu_exec函数的循环中,调用kvm_vcpu_ioctl重新进入kvm.

    以上阐述了IO操作在kvm和qemu中处理的整个过程.

 

参考资料:

1. kvm代码解析连载(二):io的虚拟化:http://blog.csdn.net/fanwenyi/article/details/12748613

网友评论

登录后评论
0/500
评论
指尖的舞曲
+ 关注