LCS (Longest Common Subsequence) 字符串最长公共子串算法

 1. 云栖社区>
 2. 博客>
 3. 正文

LCS (Longest Common Subsequence) 字符串最长公共子串算法

清山 2011-04-28 15:21:00 浏览691
展开阅读全文

LCS (Longest Common Subsequence) 算法用于找出两个字符串最长公共子串。

算法原理:

(1) 将两个字符串分别以行和列组成矩阵。
(2) 计算每个节点行列字符是否相同,如相同则为 1。
(3) 通过找出值为 1 的最长对角线即可得到最长公共子串。

 人 民 共 和 时 代
中 0, 0, 0, 0, 0, 0
华 0, 0, 0, 0, 0, 0
人 1, 0, 0, 0, 0, 0
民 0, 1, 0, 0, 0, 0
共 0, 0, 1, 0, 0, 0
和 0, 0, 0, 1, 0, 0
国 0, 0, 0, 0, 0, 0

为进一步提升该算法,我们可以将字符相同节点(1)的值加上左上角(d[i-1, j-1])的值,这样即可获得最大公用子串的长度。如此一来只需以行号和最大值为条件即可截取最大子串。

 人 民 共 和 时 代
中 0, 0, 0, 0, 0, 0
华 0, 0, 0, 0, 0, 0
人 1, 0, 0, 0, 0, 0
民 0, 2, 0, 0, 0, 0
共 0, 0, 3, 0, 0, 0
和 0, 0, 0, 4, 0, 0
国 0, 0, 0, 0, 0, 0

算法实现:

public static string LCS(string s1, string s2)
{
  if (s1 == s2)
    return s1;
  else if (String.IsNullOrEmpty(s1) || String.IsNullOrEmpty(s2))
    return null;

  var d = new int[s1.Length, s2.Length];

  var index = 0;
  var length = 0;

  for (int i = 0; i < s1.Length; i++)
  {
    for (int j = 0; j < s2.Length; j++)
    {
      // 左上角值
      var n = i - 1 >= 0 && j - 1 >= 0 ? d[i - 1, j - 1] : 0;

      // 当前节点值 = "1 + 左上角值" : "0"
      d[i, j] = s1[i] == s2[j] ? 1 + n : 0;

      // 如果是最大值,则记录该值和行号
      if (d[i, j] > length)
      {
        length = d[i, j];
        index = i;
      }
    }
  }

  return s1.Substring(index - length + 1, length);
}
转自:http://www.rainsts.net/article.asp?id=767

网友评论

登录后评论
0/500
评论
清山
+ 关注